Gate Automation

ระบบลงเวลาพร้อมกรองผู้มีสิทธิ์

DOLE (THAILAND) CO., LTE

ติดตั้ง FLAP GATE จำนวน 18 ช่อง เพื่อใช้ในการลงเวลาพนักงานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ F8 พร้อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือภายในโรงงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่ใช้งานในแต่ละจุด